LANPR 开发首页

进度报告帖

NPR工期每日浮夸重定向在这里

序号 内容 时间
1 NPR夏季工期链1 2017/6/17
2 20170620链2 2017/6/20
3 线性深度和材质ID链3 2017/6/24
4 希望是最后一点断线的bug修复了链4 2017/6/23
5 新算法!不弄原来的算法bug了【感觉世界都亮了】链5 2017/6/25
7 Z=0裁剪链6 2017/7/4
6 额,到底要不要矢量链7 2017/6/29
8 测试新边界条件链8 2017/7/6
9 渲染监控链9 2017/7/7
10 【存图!!!!!!】链10 2017/7/10
11 多线程遮挡查询链11 2017/7/17
12 exe发行准备工作链12 2017/7/19

NPR冬季工期和项目准备记录在这里

序号 内容 时间
1 组载入链13 2017/10/16
2 分层图像链14 2017/10/17
3 预览界面链15 2017/10/19
4 分层和深度缓冲链16 2017/10/20

实际上最后exe已经在老b公司的机器上跑出来了**,大问题没有什么,感觉GL的一些api的使用比想象中要更值得信任。#题外#实时全局光照领域的进展其实也表明,显示硬件的接口已经越来越值得信任。


链接列表

http://www.wellobserve.com/?page=NPR/DevLogs/2017SummerPlan.md 链1

http://www.wellobserve.com/?page=Phase0/AuxDoc/20170620.md 链2

http://www.wellobserve.com/?page=Phase0/AuxDoc/20170622.md 链3

http://www.wellobserve.com/?page=Phase0/AuxDoc/20170623.md 链4

http://www.wellobserve.com/?page=Phase0/AuxDoc/20170625.md 链5

http://www.wellobserve.com/?page=Phase0/AuxDoc/20170704.md 链6

http://www.wellobserve.com/?page=NPR/DevLogs/20170629.md 链7

http://www.wellobserve.com/?page=Phase0/AuxDoc/20170706.md 链8

http://www.wellobserve.com/?page=Phase0/AuxDoc/20170707.md 链9

http://www.wellobserve.com/?page=NPR/DevLogs/ImageSaver.md 链10

http://www.wellobserve.com/?page=Phase0/AuxDoc/20170717.md 链11

http://www.wellobserve.com/?page=NPR/DevLogs/20170719.md 链12

http://www.wellobserve.com/?page=NPR/DevLogs/Group.md 链13

http://www.wellobserve.com/?page=NPR/DevLogs/LayeredImage.md 链14

http://www.wellobserve.com/?page=NPR/DevLogs/ImagePreview.md 链15

http://www.wellobserve.com/?page=NPR/DevLogs/LayeredDepth.md 链16